Közönségszavazás szabályzat

A Közönségszavazás szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Autós Nagykoalíció (1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22.) által kiadott, Járműipar.hu című autóipari magazinban és az Év Magyar Autója honlapján (www.evmagyarautoja.hu) meghirdetett, ÉV MAGYAR AUTÓJA 2024 KÖZÖNSÉGDÍJ elnevezésű közönségszavazásra.

A közönségszavazás szervezője és lebonyolítója az Autós Nagykoalíció (továbbiakban: ANK).

A közönségszavazásban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A közönségszavazásban résztvevő személyek

A közönségszavazásban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a kizárás bármely feltétele.

A közönségszavazásban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a közönségszavazás tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a közönségszavazás időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az ANK nem értesíti a szavazót.

A szavazó kijelenti, hogy a közönségszavazásban történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A közönségszavazás leírása

A szavazók a www.evamagyarautoja.hu oldalon szavazhatnak az általuk legjobbnak vélt autóra az
www.evmagyarautoja.hu/kozonsegdij/2024/szavazas/ oldalon. A szavazás befejezése után a játékosoknak meg kell adniuk a nevüket és az e-mail címüket.

3. A közönségszavazás időtartama

A közönségszavazás 2024. február 1. és 2024. február 29. között zajlik.

A közönségszavazásban részt venni, arra jelentkezni a szavazás első napjának 0.00 órájától, a szavazás utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A közönségszavazás időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések nem érvényesek.

4. Jelentkezés a közönségszavazásra, részvételi feltételek

 • érvényes szavazat a szavazó által legjobbnak ítélt autóra
 • a kért adatok (név, e-mail cím) hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy a név adat a szavazó személyazonosító okmányával bizonyítható legyen,
 • az itt meghatározottak szerint a szavazó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy szavazó csak egy szavazattal vehet részt a közönségszavazásban. Több jelentkezés esetén az ANK a szavazó az utolsó érvényes (emailben jóváhagyott) szavazását veszi figyelembe, függetlenül a szavazásban megjelölt választól

A közönségszavazásra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a ANK-nak nem áll módjában elfogadni.

5. Adatkezelés

A szavazók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Járműipar.hu és az Év Magyar Autója honlap Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: http://jarmuipar.hu/adatvedelem/).

5.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: az ANK megbízásából a Babulus Bt.

 • Név: Babulus Bt.
 • Cím: 2318. Szigetszentmárton, Orvos köz 2b.
 • Cégjegyzékszám: Cg.13-06-036746/13
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 20665120-2-13
 • Telefon: +36 24 790 791
 • Email: jarmuipar@jarmuipar.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Biró Csongor ügyvezető

5.2. Adatkezelési cél és jogalap

A közönségszavazásban történő részvétel során a szavazó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A közönségszavazásban résztvevő játékos neve,
e-mail címe
A közönségszavazás lebonyolítása Az érintett hozzájárulása
A közönségszavazásban résztvevő játékos neve, e-mail címe Átláthatóság
biztosítása,
többszörös
regisztráció kiszűrése
Az ANK és szavazók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége,
egyenlő esélyek biztosítása

5.3. Az adatok megőrzési ideje

A közönségszavazás során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A közönségszavazásban résztvevő neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) a közönségszavazás időtartama és azt követő 2 hónap

Az ANK és a Járműipar.hu adatkezelési gyakorlatáról, a szavazókat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

6. Felelősség

Az adatok helytállóságát a közönségszavazásra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az ANK-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a szavazókat terheli.

Az ANK kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a közönségszavazásban való részvétel során, a közönségszavazás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből. A szavazó a közönségszavazásban történő részvétellel kifejezetten lemond a szavazás lebonyolításával kapcsolatos, az ANK-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az ANK a közönségszavazás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az ANK nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a közönségszavazás időtartama alatt a közönségszavazás, illetve a közönségszavazást, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az ANK nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A közönségszavazás során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott szavazó tartozik felelősséggel. Az ANK kizár minden felelősséget a szavazó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a közönségszavazáshoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a szavazó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a szavazó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az ANK-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a szavazó köteles minden az ANK által megkövetelt intézkedést megtenni és az ANK-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami az ANK-t a szavazó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7. Egyéb

Az ANK fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a közönségszavazás időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a www.evmagyarautoja.hu/szabalyzat weboldalon.

Amennyiben a közönségszavazással kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a közönségszavazásra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a jarmuipar@jarmuipar.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Közönségszavazás elnevezését.

Kelt: Budapest, 2024. január 11.

Nevező márkák

Támogatók