Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Autós Nagykoalíció (1148 Budapest, Váci út 4.) által kiadott, Járműipar.hu című autóipari magazinban és az Év Magyar Autója játék honlapján (www.evmagyarautoja.hu) meghirdetett, ÉV MAGYAR AUTÓJA 2020 KÖZÖNSÉGDÍJ elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója az Autós Nagykoalíció (továbbiakban: ANK).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az ANK nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A játékosok a www.evamagyarautoja.hu oldalon szavazhatnak az általuk legjobbnak vélt autóra. A szavazás csak akkor érvényes, ha résztvesznek az ANK által szervezett nyereményjátékban, a
www.evmagyarautoja.hu/kozonsegdij/szavazas/ oldalon. A szavazás befejezése után a játékosoknak a sorsoláshoz meg kell adniuk a nevüket és az e-mail címüket.

3. A Játék időtartama

A Játék 2020. január 5. és 2020. március 1. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék első napjának 0.00 órájától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • érvényes szavazat a Játékos által legjobbnak ítélt autóra
 • a kért adatok (név, e-mail cím) hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy a név adat a Játékos személyazonosító okmányával bizonyítható legyen,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos csak egy szavazattal vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén az ANK a Játékos az utolsó érvényes (emailben jóváhagyott) szavazását veszi figyelembe, függetlenül a szavazásban megjelölt választól

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a ANK-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Játék nyereményei:

5 darab 2 felnőtt + 2 gyerek részére félpanziós, 2 éjszakára szóló utalvány a Hunguest Grandhotel Galya szállóban (Galyatető)

5 darab 2 felnőtt + 2 gyerek részére félpanziós, 2 éjszakára szóló utalvány a Hunguest Hotel Flóra Eger szállóban (Eger)

30 páros belépő az Auto Motor Tuning Show 2020 nyitónapjára a Hungexpón (2020. március 20., péntek)

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az ANK és a Játékos kötelesek együttműködni.

Az ANK vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Az ANK nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Az ANK az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A sorsolás 2020. március 2-án 14.00 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Játék szervezőjének munkatársaiból álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság vezetőjének aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a ANK tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 10 munkanapon belül értesítjük.

Az ANK a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a www.jarmuipar.hu és a www.evmagyarautoja.hu honlapokon március 2. után teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a kiértesítő e-mailre adott válaszlevélben a pontos név, lakcím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni az ANK-val és a nyereményt biztosító vállalkozással a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az ANK-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket voucherrel lehet igénybe venni. A vouchereket az ANK juttatja el a nyerteseknek.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Az ANK mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesíttetése érdekében, azonban a kézbesítés általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. Az ANK a nyereményt egy alkalommal kézbesítteti.

Az ANK nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erővel bíró magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 napon belül köteles tájékoztatni az ANK-t.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Járműipar.hu és az Év Magyar Autója honlap Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: http://jarmuipar.hu/adatvedelem/).

9.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: az ANK megbízásából a Babulus Bt.

 • Név: Babulus Bt.
 • Cím: 2315. Szigethalom, Szabadkai u. 112.
 • Cégjegyzékszám: Cg.13-06-036746/13
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 20665120-2-13
 • Telefon: +36 24 401 352
 • Email: jarmuipar@jarmuipar.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Biró Csongor ügyvezető

9.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő játékos neve, e-mail címe A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő játékos neve, e-mail címe Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése Az ANK és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes neve,e-mail címe A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékos(ok) képmásának, hangjának rögzítse, és a Játékkal kapcsolatosan az evmagyarautoja.hu és jarmuipar.hu oldalakon nyilvánosságra hozza;   Átláthatóság biztosítása Az ANK jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely és telefonszám, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

9.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, lakcím vagy tartózkodási hely, telefonszám) a játék időtartama és azt követő 2 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a www.evmagyarautoja.hu és a www.jarmuipar.hu weboldalon a sorsolást követő 30 nap

Az ANK és a Járműipar.hu adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

 A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az ANK nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az ANK-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Az ANK a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az ANK kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az ANK-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az ANK a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az ANK nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az ANK nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. Az ANK kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az ANK-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden az ANK által megkövetelt intézkedést megtenni és az ANK-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami az ANK-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

Az ANK fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a  www.evmagyarautoja.hu/szabalyzat weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a jarmuipar@jarmuipar.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2020. január 4.

Támogatók