Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Autós Nagykoalíció (1132 Budapest, Victor Hugo u.18-22.) által kiadott, Járműipar.hu című autóipari magazinban és az Év Magyar Autója játék honlapján (www.evmagyarautoja.hu) meghirdetett, ÉV MAGYAR AUTÓJA 2021 KÖZÖNSÉGDÍJ elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója az Autós Nagykoalíció (továbbiakban: ANK).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről az ANK nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A játékosok a www.evamagyarautoja.hu oldalon szavazhatnak az általuk legjobbnak vélt autóra. A szavazás csak akkor érvényes, ha részt vesznek az ANK által szervezett nyereményjátékban, a
www.evmagyarautoja.hu/kozonsegdij/2021/szavazas/ oldalon. A szavazás befejezése után a játékosoknak a sorsoláshoz meg kell adniuk a nevüket és az e-mail címüket.

3. A Játék időtartama

A Játék 2021. február 1. és 2021. február 28. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék első napjának 0.00 órájától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • érvényes szavazat a Játékos által legjobbnak ítélt autóra
 • a kért adatok (név, e-mail cím) hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy a név adat a Játékos személyazonosító okmányával bizonyítható legyen,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos csak egy szavazattal vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén az ANK a Játékos az utolsó érvényes (emailben jóváhagyott) szavazását veszi figyelembe, függetlenül a szavazásban megjelölt választól

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a ANK-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Játék nyereményei:

100 páros belépő a jubiluemi Auto Motor Tuning Show 2021 nyitónapjára a Hungexpón (2021. június 25., péntek)

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során az ANK és a Játékos kötelesek együttműködni.

Az ANK vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Az ANK nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Az ANK az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás


A sorsolás 2021. március 2-án 14.00 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Játék szervezőjének munkatársaiból álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság vezetőjének aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a ANK tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 10 munkanapon belül értesítjük.

Az ANK a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a www.jarmuipar.hu és a www.evmagyarautoja.hu honlapokon március 2. után teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a kiértesítő e-mailre adott válaszlevélben a pontos név, lakcím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni az ANK-val és a nyereményt biztosító vállalkozással a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és az ANK-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket voucherrel lehet igénybe venni. A vouchereket az ANK juttatja el a nyerteseknek.

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. Az ANK mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesíttetése érdekében, azonban a kézbesítés általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. Az ANK a nyereményt egy alkalommal kézbesítteti.

Az ANK nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erővel bíró magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 napon belül köteles tájékoztatni az ANK-t.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Járműipar.hu és az Év Magyar Autója honlap Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: http://jarmuipar.hu/adatvedelem/).

9.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: az ANK megbízásából a Babulus Bt.

 • Név: Babulus Bt.
 • Cím: 2318. Szigetszentmárton, Orvos köz 2b.
 • Cégjegyzékszám: Cg.13-06-036746/13
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 20665120-2-13
 • Telefon: +36 24 790 791
 • Email: jarmuipar@jarmuipar.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Biró Csongor ügyvezető

9.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő játékos neve, e-mail címe A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő játékos neve, e-mail címe Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése Az ANK és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes neve,e-mail címe A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékos(ok) képmásának, hangjának rögzítse, és a Játékkal kapcsolatosan az evmagyarautoja.hu és jarmuipar.hu oldalakon nyilvánosságra hozza;   Átláthatóság biztosítása Az ANK jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely és telefonszám, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

9.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, lakcím vagy tartózkodási hely, telefonszám) a játék időtartama és azt követő 2 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a www.evmagyarautoja.hu és a www.jarmuipar.hu weboldalon a sorsolást követő 30 nap

Az ANK és a Járműipar.hu adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

 A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az ANK nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az ANK-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Az ANK a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

Az ANK kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, az ANK-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az ANK a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az ANK nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. Az ANK nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. Az ANK kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az ANK-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden az ANK által megkövetelt intézkedést megtenni és az ANK-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami az ANK-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

Az ANK fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a  www.evmagyarautoja.hu/szabalyzat weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a jarmuipar@jarmuipar.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2021. január 7.

Támogatók